سخن آشنا

در این وبلاگ مطالبی مفید برای دانشچویان درج می گردد.

فصل هفتم (انسان آزادوانتخاب گر)

1/چه چیزی با عث پیدایش مکتب های مختلف جبری شده است ؟

*الف ) -تصمیم گیریها وعوامل مختلف

ب)مسئله اراده واختیارانسان

ج)عقایدونظرهای درباره پدیده های گوناگون

د)توجه به انتخاب انسان 

2/دورکهیم نقش اساسی درشکل گیری شخصیت انسان راچه می داند؟

 *الف)جبراجتماعی                       ب)جبرمادی

ج)جبرزیستی                            ج)جبرالهی

3/کدامیک ازمواردازمسائل موردبحث انسان شناسان نیست؟

الف)میزان آزادی واراده انسان            ب)نقش اودرسرنوشت خویش

ج)میزان وابستگی باآزادی انسان دراعمال ورفتار

*د)رابطه خداباانسان وازسوی دیگرباتکلیف وصواب وعقاب

4/مسئله فلسفه اخلاق ازدیدگاه کدامیک ازافرادزیرمهمترین مسئله است؟

الف)دورکهیم                               ب)مارکس

*ج)کانت                                    د)هگل

 

5/آزادی واسارت انسان چندنوع است ؟

الف)جسمانی                           ب)مادی

ج)اساسی                              *د)جسمانی ومادی

6/زمانی که انسان آزادانه می تواندهرکاری راانجام دهدمربوط به کدام آزادی می باشد؟

الف)آزادی روحی                    ب)آزادی و فکری

    *ج)آزادی جسمانی                د)همه موارد

7/ازنظراستادشهیدمطهری آزادی معنوی یعنی چه؟

*الف)انسانیت انسان به روح وجان اوست

ب)انسانیت انسان به جسمش می باشد

ج)انسانی که اسیرخواسته های حیوانی خوداست

د)همه موارد

8/اسارت اندیشه یعنی ؟

*الف)دربندنبودن انسانیت                   ب)دربندنبودن روح وروان

ج)اسیرخواسته ها                            د)موردالف وب

 

 

 

9)مهمترین اشکال جبرزیستی یافیزیولوژیک چیست؟

الف)تغییرات اکتروشیمیایی درون مغزرااصل می دانند

*ب)که روح رانادیده گرفته اند

ج)شادی وترس رامهم می دانند             د)هیچکدام

10/کدام دودلیل ازمهمترین دلایل جبرگرایان است؟

الف)توحیدخالقیت وقضاوقدرالهی          ب)مشیت الهی-توحیدخلاقیت

*ج)علم پیشین الهی-توحیدافعالی           د)همه موارد

11/آیه«ولارحلب ولایابس الافی کتاب مبین» مربوط به کدام اصل است؟

الف)توحیدافعالی                                  ب)قضاوقدرالهی

ج)مشیت الهی                                    *د)علم پیشین الهی 

 

12- منظور از (ام الکتاب )کدام کتاب نیست ؟

الف)قرآن

ب)کتاب حفیظ

ج)لوح محفوظ

د)کتاب

13- یکی از آموزه های دینی که جبر گرایان به آن تمسک جسته اند کدام مورد است ؟

الف)نظریه اختیاری

ب)علم پیشین الهی

ج)توحید افعالی

د)افعال انسانی

14 – در میان فیلسوفان ومتملکان الهی چه گروهی به جبر اعتقاد دارند ؟

الف)معتزله

ب)اشاعره **

ج)انسانها

د)مشکان

15 –  زمینه جبر گرایی در کدام مورد قرار دارد ؟

الف)شواهد اختیار

ب)نفی مسئولیت از خود **

ج)توحید افعالی

د)معتزله

16- کدام مورد جز ء جبر گرایان نیستند ؟

الف )معتزله  

ب)امامیه

ج)اشاعره

د)الف و ب **

17- چه اموری در سعادت انسان نقش اساسی  دارد ؟

الف)شناخت خدا وایمان **

ب)قرآن وروایات

ج)توحید

د)حقانیت

18 – ظلم ها وقتل ها وغارت ها وجرم ها و جنایت ها توسط امسان ها در روی زمین به چه دلیل بوده است ؟

الف)مختار بودن انسان

ب)آزاد بودن انسان

ج)داشتن اراده

د)مورد الف وب **

19 – این سخن در مورد امویان وعلویان (الجبر والتشبیه امویان والعدل والتوحید علویان ) از کیست ؟

الف) امام علی (ع)

ب)شهید بهشتی

ج)امام حسن (ع)

د) شهیدمطهری

20 -  امتیاز انسان در جدایی از حیوان در درجه اول چیست ؟

الف)این است که می تواند بر گزیند

ب) در مختار بودن

ج)در آزاد بودن

د) گزینه ب وج **

21- چرا تنها خداوند حق امر ونهی والزام بندگانش را دارد ؟

الف ) چون اورا آفریده است

ب) چون به او نعمت داده است

ج)چون انسان مخلوق خداست وخداوند مالک علی الطلاق عالم هستی است

د) گزینه ب و ج **

22 - مهم ترین سرمایه انسان در حرکت به سوی عالم ربوبی چیست ؟

الف ) آزادی

 ب ) اختیار

ج) ایمان   **          

د) فطریات وهویت واقعی او  

نوشته شده در ۹۰/۱۰/۱۳ساعت 23:56 توسط فاطمه فرضعلی|


آخرين مطالب
» بخش ششم- معاد
» بخش پنجم- توحید و شرک
» بخش چهارم- مسئله شرّ
» بخش سوم- صفات خدا
» بخش دوم- فصل دوم و سوم (برهان علی و نظم)
» بخش دوم- فصل یکم
» بخش اول- فصل دوم
» بخش اول- فصل دوم
» بخش اول- فصل اول 2
» نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1(فصل اول از بخش اول)

Design By : Pichak